Minimumsvedtægter for komiteer

[Hent minimumsvedtægter som pdf-fil ]

Folkeuniversitetsnævnet har vedtaget forslag til minimumsvedtægter for folkeuniversitetskomitéerne. Det er et forslag, der kan benyttes ved udarbejdelsen af vedtægter for en komité. Nævnet anbefaler imidlertid, at vedtægterne mindst indeholder de pågældende punkter. Nye vedtægter skal godkendes af styrelsen for den region, som komitéen er tilsluttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen har tilsluttet sig den. Såfremt det ønskes kan komitéen blot indsætte de relevante navne i paragrafferne 1 og 2 og derpå fremsende vedtægterne til styrelsen, som da umiddelbart vil godkende dem.

Søren Eigaard                                                                                                                                         folkeuniversitetsrektor

 

Minimumsvedtægter for komitéer

§ 1 Folkeuniversitetskomitéen i ..................... har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 13, § 46.

§ 2 Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i ................... kommune/kommuner.

§ 3 Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen/ kommunerne.                                                                                                                                                                         Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 4 Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéen aktiviteter.                                                                                                                                                              Stk. 2 Folkeuniversitetskomitéen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelserne om tegningsret.

§ 5 Styrelsen er over for komitéstyrelsen eller den region, komitéen tilhører, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program.

§ 6 Styrelsen er ansvarlig for komitéens regnskab.

§ 7 Styrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

§ 8 En komité, der har været uden aktivitet i 2 år, er ikke længere en del af Folkeuniversitetet. En komité uden aktivitet det seneste år før et valg til Folkeuniversitetsnævnet har ikke stemmeret ved valget.

§ 9 Disse vedtægter træder i kraft den xx/xx 
Stk. 2 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne.

Vedtaget af Folkeuniversitetsnævnet 24. juni 2004, revideret (§ 8) den 20. september 2010.

Tilmeld dig Københavns efterårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Det mørke univers, fremtidsforskning, Grønlandsekspeditioner og den moderne roman. Det er blot nogle få af de mange emner, som du kan fordybe dig i til efteråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.