Lov om Folkeoplysning

Lov nr. 574: Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2011 med ikrafttræden den 1. august 2011.


Folkeuniversitetet

Kapitel 13

§ 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

§ 47. Undervisningsministeren nedsætter et Folkeuniversitetsnævn, der har det overordnede økonomiske og faglige ansvar for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed, jf. § 48.
Stk. 2. Folkeuniversitetsnævnet består af 13 medlemmer, der beskikkes på følgende måde:

1) 3 medlemmer udpeges af undervisningsministeren, sådan at 1 medlem med særlig ekspertise i formidling udpeges efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de statslige forskningsråd, og formanden udpeges af undervisningsministeren blandt disse 3 medlemmer,

2) 5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra folkeuniversitetsvirksomhederne i universitetsbyerne, og

3) 5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra folkeuniversitetsvirksomhederne uden for universitetsbyerne.

Stk. 3. Beskikkelsesperioden er 3 år, dog beskikkes formanden første gang for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted 1 gang. Fratræder et medlem inden udløbet af beskikkelsesperioden, foretages ny beskikkelse for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fra Folkeuniversitetsnævnet indhente oplysninger om alle forhold vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden og kan fastsætte regler om formen for afgivelse af oplysninger, herunder i særlige digitale formater. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Folkeuniversitetsnævnets øvrige virke og sekretariatsbetjening, herunder om ansættelse af en folkeuniversitetsrektor.

§ 48. Folkeuniversitetsvirksomheden udøves under ansvar over for Folkeuniversitetsnævnet, jf. § 47. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om folkeuniversitetsvirksomhedens udøvelse.

Stk. 2. Folkeuniversitetsvirksomheden er underlagt forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen, lov om offentlige myndigheders registre2) og lov om offentlige arkiver m.v.

§ 49. Staten yder tilskud til udgifter til aflønning m.v. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomheden. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Den samlede deltagerbetaling skal udgøre mindst 1/4 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og 1/3 af udgifterne til aflønning af forelæsere.

Stk. 3. Tilskud, jf. stk. 1, udbetales til Folkeuniversitetsnævnet, der fordeler tilskuddet til folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud og fordeling af tilskud, herunder om udbetaling af forskud m.v.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse for og revision for folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne.

§ 50. 3) Universiteterne og andre højere uddannelsesinstitutioner, jf. universitetsloven og lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, stiller lokaler med fornødent udstyr til rådighed for folkeuniversitetsvirksomheden. Udgifterne herved afholdes af de pågældende universiteter og institutioner. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling… (udeladt)4) … kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Hvis der ikke i henhold til stk. 1 kan tilvejebringes de fornødne lokaler til folkeuniversitetsvirksomheden, anviser kommunalbestyrelsen lokaler efter bestemmelserne i § 21 og § 22, stk. 1-3 og 6.

§ 51. Klage over afgørelser, der er truffet vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Folkeuniversitetsnævnet. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageberettigede og klagetemaer, idet dog regler om klageberettigede og klagetemaer vedrørende benyttelse af universitetslovsinstitutionernes lokaler kan fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 2. Folkeuniversitetsnævnets afgørelser i henhold til stk. 1 og andre beslutninger og afgørelser, som træffes af Folkeuniversitetsnævnet, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!