Forretningsorden for Folkeuniversitetsnævnet

Sammensætning af Folkeuniversitetsnævnet

§ 1. Folkeuniversitetsnævnet (nævnet) består af 13 medlemmer, der beskikkes på følgende måde:

1)      3 medlemmer udpeges af kulturministeren, således at 1 medlem med særlig ekspertise i formidling udpeges efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings samråd, og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd. Formanden udpeges af kulturministeren blandt disse 3 medlemmer.            

2)       5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra folkeuniversitetsvirksomheden i universitetsbyerne.

3)      5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra folkeuniversitetsvirksomheden uden for universitetsbyerne.

§ 2. Beskikkelsesperioden er 3 år, dog beskikkes formanden første gang for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted 1 gang. Fratræder et medlem inden udløbet af beskikkelsesperioden, foretages ny beskikkelse for den resterende del af perioden.


Arbejdsplan

§ 3. I den årige periode afholdes 4 ordinære møder om året, svarende til i alt 12 ordinære møder. De afholdes i tidsrummene februar-april, maj-juni, september-oktober og november-december. På det første møde sker en præsentation af de nye medlemmer, ligesom disse præsenteres for nævnets arbejdsopgaver og arbejdsform. Forretningsordenen vedtages på det andet møde. De 4 ordinære møder afholdes med følgende faste punkter på dagsordenen:

1. møde: Godkendelse af enhedernes regnskaber samt landsregnskabet.

Godkendelse af enhedernes undervisning.

2. møde: Behandling af rapporter fra eventuelle udvalg.

3. møde: Halvårsregnskab fra enhederne. Rapporter fra enhederne om økonomi, aktivitet m.v

Godkendelse af enhedernes undervisning.

Foreløbig drøftelse af budget for kommende år med angivelse af retningslinjer for fordeling af drifts- og administrationsmidler til de enkelte enheder på baggrund af finanslovsforslag.                  

4. møde: Godkendelse af budget for Folkeuniversitetsnævnet og nævnssekretariatet for kommende år. 
Godkendelse af budget for hele virksomheden, inkl. fordeling af drifts- og administrationsmidler til de enkelte enheder. Behandling af rapporter fra eventuelle udvalg.

§ 4. Udover de i § 3 nævnte faste punkter behandles andre sager efter behov, jf. bekendtgørelsen.


Arbejdsfordeling

§ 5. Folkeuniversitetsnævnet kan nedsætte permanente udvalg eller ad hoc udvalg med særlige opgaver, sammensat af personer i eller uden for nævnet.

§ 6. For hvert udvalg udfærdiges et kommissorium og udpeges en formand.

§ 7. Udvalgene afgiver en årlig rapport til Folkeuniversitetsnævnet og forelægger i øvrigt sager for nævnet, når der er behov derfor.

§ 8. Til nævnets møder kan indbydes særligt sagkyndige til belysning af bestemte punkter på dagsordenen. Kulturministeriet kan være repræsenteret ved nævnets møder.

§ 9. Ethvert nævnsmedlem kan gennem formanden indhente oplysninger om folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne om ethvert forhold vedrørende virksomheden.

§ 10. Folkeuniversitetsrektor og rektorerne/sekretariatslederne ved enhederne (eventuelt stedfortrædere for de pågældende) udgør et administratorudvalg, som på ledermøder afgiver indstilling(er) om fordeling af drifts- og administrationsmidler efter retningslinjer givet af Folkeuniversitetsnævnet. Administratorudvalget kan afgive indstilling eller udtalelse om andre sager af betydning for folkeuniversitetsvirksomheden.

§ 11. Folkeuniversitetsnævnet bistås af folkeuniversitetsrektor, jf. stillingsbeskrivelsen.

§ 12. Formanden

-          forbereder møderne og udsender dagsorden med de fornødne bilag

-          leder møderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse

-          repræsenterer Folkeuniversitetsnævnet udadtil, med mindre et andet medlem af nævnet er udpeget som repræsentant i et udvalg eller lignende eller et andet nævnsmedlem af formanden udpeges som repræsentant i det pågældende tilfælde

-          Træffer aførelse i sager af rutinemæssig eller presserende karakter med efterfølgende orientering til nævnet


Arbejdsform

§ 13. Folkeuniversitetsnævnets ordinære møder fastlægges som anført i § 3.

§ 14. Indkaldelse til møder sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved formandens foranstaltning og skal indeholde meddelelse om tid og sted samt foreløbig dagsorden for mødet.

§ 15. Endelig dagsorden med samtlige bilag, bortset fra mødereferatet, skal være medlemmer og tilforordnede i hænde senest 1 uge før mødet, jf. dog § 19.

§ 16. Nævnet kan indkaldes med kortere varsel til ekstraordinære møder, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 nævnsmedlemmer fremsætter anmodning herom med angivelse af de emner, som ønskes drøftet.

§ 17. Dagsordenen til hvert ordinært møde skal som henholdsvis de to første og to sidste punkter indeholde ”godkendelse af dagsorden” og ”redegørelse fra enhederne om den aktuelle økonomiske situation” samt ”meddelelser” og ”eventuelt”     

§ 18. Under ”meddelelser” og ”eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger, og under ”meddelelser” kan kun foretages en kort drøftelse i opklarende øjemed.

§ 19. Under ”godkendelse af dagsorden” kan i særlige tilfælde på dagsordenen optages nye punkter, som ikke tåler udsættelse. Punkternes rækkefølge kan ændres.

§ 20. Til forberedelse af en sag kan nedsættes et ad hoc udvalg, hvis opgave og indstillingsfrist anføres i referatet.

§ 21. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer er til stede. Beslutninger kan i alle sager træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 22. Sager kan dog af formanden sendes til skriftlig afgørelse. Kræver 2 medlemmer af nævnet det, skal sagen dog behandles på et nævnsmøde.

§ 23. Nævnets mødereferater er beslutningsreferater. Folkeuniversitetsrektor oplæser efter hvert punkt referattekst til punktet. Referatet udsendes snarest efter hvert møde til nævnet, som godkender det endelige referat på sit førstkommende møde.

§ 24. I tilfælde af folkeuniversitetsrektors forfald kan et medlem af nævnet eller, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, en medarbejder ved nævnssekretariatet tage referat.

§ 25. Forretningsordenen offentliggøres på nævnets hjemmeside.

 

Forretningsorden

§ 26. Nærværende forretningsorden er udformet i henhold til bekendtgørelse om Folkeuniversitetsnævnet og regnskabsaflæggelse for folkeuniversitetsvirksomheden m.v.

§ 27. Nævnet kan ændre forretningsordenen, når ændringsforslag er tilgået medlemmerne 14 dage forud for mødet, og der opnås enighed om dem.

§ 28. Dersom der ikke er enighed, skal ændringsforslag vedtages ved almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden følgende møder, heraf mindst ét ordinært møde.

Forretningsordenen vedtaget af Folkeuniversitetsnævnet den 22. juni 2016

Tilmeld dig Københavns efterårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Det mørke univers, fremtidsforskning, Grønlandsekspeditioner og den moderne roman. Det er blot nogle få af de mange emner, som du kan fordybe dig i til efteråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.