Nyt fra nævnssekretariatet, april 2012

Folkeuniversitetsnævnets møde den 30. marts 2012

Folkeuniversitetsnævnet afholdt årets første møde den 30. marts, hvor enhedernes regnskaber og landsregnskabet blev godkendt.  

Den samlede aktivitet Folkeuniversitetets 5 enheder udgjorde i 2011 13.228 dobbelttimer, svarende til en tilbagegang på 137 dobbelttimer i forhold til 2010.                                                                                              

Folkeuniversitetsnævnet drøftede de stigende rejseomkostninger i enhederne, som tærer på det statslige driftstilskud. Der nedsattes derfor et udvalg, der skal analysere rejseomkostningerne og drøfte mulige løsningsmodeller.                                                                        

Der vil i 2012 kun være 58.164 kr. til overs af det statslige driftstilskud, og på baggrund af beløbets størrelse vedtog Nævnet, at der i år ikke vil blive uddelt puljemidler til de enkelte enheder. Pengene placeres i den centrale pulje til brug for forskellige initiativer i løbet af året.

Folkeuniversitetsnævnet drøftede den landsdækkende aktivitet, og arbejdet vil i den kommende tid fokusere på de områder i landet, hvor der lige nu ikke er nogen aktivitet.                                                                                                                                       
Undervisningen blev godkendt på baggrund af indstilling fra det nedsatte Godkendelsesudvalg.
Folkeuniversitetsnævnet vil i de kommende år arbejde på en styrkelse af det internationale arbejde, og der nedsættes snarest et Internationalt udvalg, der skal forestå fremtidige initiativer.
For yderligere oplysninger om mødets drøftelser og vedtagelser henvises til mødereferatet, som ligger på hjemmesiden.

Administrationstilskud til komitéerne
Nævnssekretariatet har udsendt materiale til komitéernes ansøgning om direkte administrationsmidler (”frimærkepenge”). Folkeuniversitetsnævnet har fastsat det samlede beløb til at udgøre 4 % af det statslige administrationstilskud, hvilket i 2012 svarer til 95.000 kr. Fordelingen er aktivitetsbestemt på baggrund af et gennemsnit af de seneste 3 års aktivitet i komitéerne. Ansøgninger om godtgørelse kan indsendes i hele 2012. Som noget nyt bliver ansøgningsskemaet også placeret på Folkeuniversitetets hjemmeside.
I forbindelse med Folkeuniversitetsnævnets bestræbelser på at hjælpe komitéaktiviteten vil eventuelle uforbrugte restbeløb fra ”frimærkepengene” hvert år blive overført til en særlig pulje, der med mindre beløb især kan hjælpe etablering af nye komitéer, men også reetablering af gamle komitéer.

Et dødsfald
Forhenværende rektor ved Folkeuniversitetet i København Bjørn Tell Persson døde pludseligt den 29. marts, 73 år gammel. Bjørn var i mere end 40 år omdrejningspunktet og ildsjælen i afdelingen, og det var i Bjørns periode som leder og rektor i København, at der fandt en markant aktivitetsstigning sted, som gjorde afdelingen til en hjørnesten i folkeuniversitetsvirksomheden. Niveauet var altid højt med vægt på faglighed og mulighed for fordybelse gennem længere forløb. Bjørn arbejdede også for at styrke Folkeuniversitetets virksomhed og vækst i provinsen, og han deltog altid aktivt og med stor indsigt i landsvirksomhedens møder og debatter gennem årene.


Søren Eigaard
Folkeuniversitetets Nævnssekretariat,
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf. 6550 2727
Mail:
sei@fu.dk
www.folkeuniversitetet.dk

 

Tilmeld dig Københavns efterårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Det mørke univers, fremtidsforskning, Grønlandsekspeditioner og den moderne roman. Det er blot nogle få af de mange emner, som du kan fordybe dig i til efteråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.