Retningslinjer for underviseres transport i forbindelse med Folkeuniversitetsvirksomhed

Folkeuniversitetets rejseregler er udarbejdet i henhold til Cirkulære om tjenesteaftalen, nr. 12212 af 30. juni 2000.

1. Som hovedregel skal undervisere anvende billigste offentlige transportmiddel

2. Den enkelte enhed kan dog tillade, at underviseren benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for enheden. I så fald kan underviseren få udbetalt godtgørelse for kørsel i privat transportmiddel pr. kørt km med den lave sats. Der kan i særlige tilfælde i både afdelinger og komitéer bevilges kørsel efter den høje sats.

3. Der kan bevilges transport med fly, såfremt den enkelte enhed vurderer, at det i en given situation er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning.

4. Såfremt en underviser vælger at benytte privat transportmiddel uden bemyndigelse dertil, kan vedkommende få udbetalt godtgørelse pr. km., dog maksimalt et beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

NOTE til pkt. 2:

Der udbetales godtgørelse til undervisere for kørsel i privat transportmiddel efter den lave km-sats.
Både afdelinger og komitéer kan dog i særlige enkeltstående tilfælde bevilge kørsel efter den høje sats, men den høje sats må aldrig blive reglen og må ikke baseres på samme særlige begrundelse hver gang, den bevilges.
Hvis der udbetales høj km-sats, skal der foreligge en ansøgning fra underviseren med begrundelse for anmodningen, og afregning af kørsel i egen bil til den høje sats kan udelukkende ske i henhold til en forudgående kørselsbemyndigelse fra enheden.
Den enkelte enhed er ansvarlig for udbetaling af kørselsgodtgørelse til underviserne.


Retningslinjer og note vedtaget på Folkeuniversitetsnævnets møder henholdsvis den 8. april og den 17. september 2015.

Tilmeld dig Københavns efterårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Det mørke univers, fremtidsforskning, Grønlandsekspeditioner og den moderne roman. Det er blot nogle få af de mange emner, som du kan fordybe dig i til efteråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.